Buradasınız : Eğitim-Öğretim / Bologna Süreci-Bologna Process / Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Türkçe
English
Pazartesi, 25.03.2019

Genel Bilgi

Yüksek lisans programımızda Biyoteknoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, ve Zooloji ana bilim dallarında eğitim verilmektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında Biyoloji bölümü tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans öğrencisi alınmaktadır.

 

Kazanılan Derece

Biyoloji Yüksek Lisans Diploması (Master of Science)

 

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

 

Program Profili

Giresun Üniversitesi Biyoloji Anabilimdalında yürütülen tezli yüksek lisans programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek ve bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Bunların yanı sıra yüksek lisans tez çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında başarılı birşekilde yürütülmektedir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, sözlü bilim sınavı yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sözlü bilim sınavı olacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, Eğer YDS sınavından veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından puan almış iseler bu belgeyi, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bir adayın genel başarı notu hesaplanırken; ALES puanının %50’si kullanılır. Genel başarı notu ortalaması en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75/100 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisansüstü dersleri, danışman önerisi de dikkate alınarak ilgili anabilim dalı veya farklı bir anabilim dalından da alınabilir. Öğrenciler, anabilim dalları kurul kararı ile belirlenen ve Enstitü tarafından o dönem açılmasına onay verilen dersleri alabilirler. Tezli yüksek lisans programı bir öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS’den oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

Kredili bir dersin başarı harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Başarı harf notunun başarı notuna çevrilmesinde aşağıdaki çizelge esas alınır.

Harf Notu

Katsayı

Standart Puanlama

Başarı Derecesi

AA

4,00

90-100

Pekiyi

BA

3,50

85-89

İyi-Pekiyi

BB

3,00

80-84

İyi

CB

2,50

75-79

Orta-İyi

CC

2,00

70-74

Orta

FF

0,00

0-69

Başarısız

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, ve yeterli İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az CC olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına girmeye hak kazanır. Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

 

Mezuniyet Koşulları

Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans programından mezun olacak aday toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını tamamlamış olmalıdır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu yüksek lisans programından mezunlar ; Laboratuvarlarda, Gıda sanayiinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, İlaç pazarlamada, Araştırma kuruluşlarında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi çok farklı görevleri yerine getirmektedirler.