Buradasınız : Eğitim-Öğretim / Bologna Süreci-Bologna Process / Biyoloji Doktora Programı
Türkçe
English
Pazartesi, 25.03.2019

Genel Bilgi

Doktora programımızda Biyoteknoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, ve Zooloji ana bilim dallarında eğitim verilmektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında Biyoloji bölümü tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak doktora öğrencisi alınmaktadır.

 

Kazanılan Derece

Biyoloji alanında Bilim Doktoru

 

Derecenin Düzeyi

Doktora

 

Program Profili

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilimdalında yürütülen Doktora programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Anabilim dalımızda yer alan çeşitli bilim dallarında çok sayıda doktora dersi verilmektedir. Bunların yanı sıra doktora çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına, lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında başvuru yapabilirler. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi belirtilir. Adayların Yüksek lisans diplomasına, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana, Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlarında en az 55 ALES puanına eşdeğer olmaları halinde kabul edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde; YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Hangi lisansüstü programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları ve yatay geçiş için başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş için yapılan başvurular, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca kabul edilir. Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış olan öğrenci enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenmiş kontenjana göre lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin; (a) Üniversitenin lisansüstü öğretime kabul için öngördüğü koşullara sahip olması, (b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda tez aşamasına geçmemiş olması, doktora programları için yeterlik sınavına girmemiş olması, (c) Okuduğu programda öngörülen toplam kredinin en az %50’sine karşılık gelen dersten başarılı olması, gerekir.  

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az seminer dersi dâhil 60 AKTS değerinde dokuz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; en az 120 AKTS değerinde seminer dersi dâhil on sekiz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemini, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Biyoloji Anabilim dalı Doktora öğrencileri, diğer anabilim dallarından adı, kodu, içeriği ve kredisi belirli olan dersleri, danışman önerisiyle alabileceklerdir.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin, yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde mevcut danışmanı ile çalışması sona erer. Danışmanlığı ilgili anabilim dalı başkanlığına aktarılır. Öğrenciye talebi halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eski danışmanı haricinde yeni bir danışman atanır.

Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Giresun Üniversitesi Biyoloji Anabilim dalında Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, doktora sonrası eğitim (doktora sonrası araştırma) veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Giresun Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az CB olması gerekir. Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alır. Doktora tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci Doktora diploması almaya hak kazanır.

 

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az seminer dersi dâhil 60 AKTS değerinde dokuz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise; en az 120 AKTS değerinde seminer dersi dâhil on sekiz ders ile uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemini, tez önerisi ve tez çalışması ile birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Toplam ders kredilerini tamamlamış, yeterlilik sınavını geçmiş ve tez çalışmalarını tamamlamış doktora öğrencisi tez sınavına girmeye hak kazanır. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora proğramından başarıyla Mezun olanlar ; Laboratuvarlarda, İlaç pazarlamada, Gıda sanayiinde, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol,Kalite Güvence ve Satış Pazarlamada, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, Milli parklarda, gibi çok farklı geniş bir iş yelpazesinde görev alabilirler.